Anunț de selecție în vederea desemnării a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al întreprinderii publice SC URBIS SA Baia Mare
RoRomana EnEnglish 
logo.png
  • Baia Mare de sus
rss_yellow.png
Zona Metropolitana Baia Mare  »  Servicii publice  »  Anunț de selecție în vederea desemnării a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al întreprinderii publice SC URBIS SA Baia Mare

Anunț de selecție în vederea desemnării a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al întreprinderii p

Anunț de selecție în vederea desemnării a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al întreprinderii publice SC URBIS SA Baia Mare

  

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Autoritatea Publică Tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, organizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, selecție în vederea desemnării a cinci membri pentru Consiliul de Administrație al întreprinderii publice SC URBIS SA Baia Mare.

Condițiile generale minime obligatorii de îndeplinit de către membrii Consiliului:

-          studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-          cunoașterea limbii române (scris și vorbit)

-          capacitate deplină de exercițiu

-          experiență în administrarea societăților sau regiilor autonome pe care le-au condus

-          minim 5 ani experiență profesională

-          nu vor putea fi administratori, persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit prevederilor art. 6 alin. 2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza Matricei Consiliului, care conține criteriile de selecție.

Dosarele de candidatură se depun în plic închis cu mențiunea ”Candidatură pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație al societății URBIS S.A., până în data de 23 august 2019, la sediul social al A.D.I. ,  Str. Gheorghe Șincai, nr. 37, cod poștal 430311, Municipiul Baia Mare – Registratura Primăriei Municipiului Baia Mare, personal sau expediate prin poștă cu confirmare de primire.

 

Informații suplimentare sunt disponibile la telefon 0362/421936, precum și pe pagina de internet a Asociației www.zmbm.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă și a întreprinderii publice SC URBIS S.A. Baia Mare, www.urbisbaiamare.ro, secțiunea Anunțuri.

 

Director executiv,

Paul Adrian PECE

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

1. CV în format european (Anexa 1)

2. Cazier judiciar

3. Cazier fiscal

3. Copii acte de studii

4. Copie act identitate

5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare experiență profesională

6. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul);

7. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului

8. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 2)

9. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 138^2 din Legea 31/1990 privind calitatea de administrator independent (Anexa 3)

 10. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu deține funcția de membru în mai mult de trei consilii de administrație ale unor societăți comerciale, conform art. 33 din OUG  nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 4)

 

Comisia de selecție

PECE Paul Adrian – Președinte

 BUTNAR Virginia – Membru

MITRE Nicoleta – Membru

 

 

Data publicării: 19 iulie 2019Harta ZMBM

plic_nl.png

Newsletter

Introduceti e-mailul dvs. pentru a primi toate noutatile ZMBM


Dezabonare

Meteo

Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare

by silkweb design